Regulamin wynajmu przyczep przez Funkite.pl Maciej Danielkiewicz 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje wynajem Klientom przyczep kempingowych przez  Funkite.pl Maciej Danielkiewicz na  terenie Ośrodka AMW Rewita Jurata Kormoran w Helu, ul. Sikorskiego 20.
 2. Klient uprawniony jest do korzystania z przyczepy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a jednocześnie zgodnie z regułami obowiązującymi na a  terenie Ośrodka AMW Rewita Jurata Kormoran i Campingu Kormoran (Kawiarnia i część z toaletami w kontenerach oraz plac z przyczepami typu lux). Klient odpowiada za przestrzeganie zasad także w razie korzystania z przyczepy przez inne osoby za jego zgodą.
 3. Na terenie Ośrodka AMW Rewita Jurata Kormoran obowiązuje cisza nocna (godziny 22 – 6). W trosce o Państwa bezpieczeństwo Ośrodek AMW Rewita Jurata Kormoran zapewnia ochronę,
 4. Ewentualne spory prawne pomiędzy Klientem a funkite.pl Maciej Danielkiewicz strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości ugodowo. W razie braku porozumienia właściwy do rozstrzygania tych sporów będzie Sąd dla m.st Warszawy w Warszawie.

Rezerwacje i płatności

 1. Rezerwacji dokonuje się w trybie online przez stronę internetową www.funkite.pl, poprzez formularz kontaktowy, poprzez kontakt e-mail na adres: zapisy@funkite.pl lub poprzez kontakt telefoniczny na numer podany na stronie www.funkite.pl.
 2. W celu rozpoczęcia procesu rezerwacji konieczne jest podanie terminu wynajmu, wpisanie nazwy lub numeru przyczepy np. MAUI po uprzednim sprawdzeniu dostępności na stronie, bądź telefonicznie.
 3. Oferta przesłana do Klienta w odpowiedzi na zapytanie stanowi wstępną rezerwację, która ulega automatycznemu unieważnieniu po 3 dniach od momentu przesłania oferty w przypadku braku wpłaty zadatku przez Klienta.
 4. Rezerwacja zostaje dokonana poprzez wpłacenie zadatku przez Klienta (50% należnej kwoty najmu), w terminie i zgodnie ze szczegółami zawartymi w otrzymanej ofercie. Poprzez wpłatę rozumie się uznanie kwoty na rachunku bankowym zgodnie z danymi w ofercie.
 5. W razie dokonania zapłaty umówionego zadatku po wyznaczonym terminie ważność rezerwacji zależy od e-mailowego potwierdzenia.
 6. Druga część należnej kwoty tytułem wynajmu przyczepy wraz z kaucją płatna jest przez Klienta przelewem maksymalnie w pierwszym dniu uzgodnionego terminu przyjazdu. W razie nieopłacenia drugiej raty zgodnie z powyższym i nieuzgodnieniu przez strony innego terminu wydania przyczepy, funkite.pl Maciej Danielkiewicz nie jest związany dalej ofertą i wykonaniem usługi, a uiszczona przez Klienta kwota tytułem zadatku ulega przepadkowi.
 7. Życzenia zmiany terminów lub jakichkolwiek ustaleń należy kierować na adres mailowy: zapisy@funkite.pl. Wszelkie zmiany wymagają e-mailowego potwierdzenia.
 8. Nie istnieje możliwość przestawienia przyczepy z miejsca, które zostało przez nas wykupione na terenie Ośrodka.

Czas pracy i doba hotelowa

 1. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00, a zdawanie przyczepy następuje do godziny 11.00. 
 2. Istnieje możliwość odebrania przyczepy we wcześniejszej godzinie pod warunkiem, że będzie dostępna. Wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielem funkite.pl Maciej Danielkiewicz. 
 3. Pracujemy codziennie w godzinach: 9.00 – 18.00. W nagłych przypadkach lub przy wieczornym wydawaniu przyczepy prosimy kontaktować się z nami do godziny 22.00. Klient może liczyć na pomoc z naszej strony. Jesteśmy dostępni pod telefonem, adresem mailowym udostępnionymi na stronie internetowej.

Protokół przekazania przyczepy

 1. Przy wydaniu przyczepy przedstawiciel funkite.pl Maciej Danielkiewicz zostanie podpisany protokół przekazania przyczepy z opisem stanu technicznego przyczepy, wyposażenia oraz ewentualnych uszkodzeń przyczepy zawartych w uwagach, który to protokół potwierdzi podpisem Klient lub osoba odbierająca za niego przyczepę. 
 2. Klient zobowiązany jest sprawdzić przedmiot najmu w chwili jego odbioru i wpisać do protokołu przekazania przyczepy stwierdzone usterki czy wady. 
 3. Przy zdawaniu przyczepy przez Klienta przedstawiciel funkite.pl Maciej Danielkiewicz zweryfikuje stan ogólny przyczepy oraz zgodność wyposażenia ze stanem początkowym i podpisanym przez Klienta protokołem przekazania przyczepy. W przypadku braków w wyposażeniu lub stwierdzenia uszkodzeń lub szkód, zostaną potrącone kwoty zgodnie z działem „Kaucja” w niniejszym Regulaminie.

Kaucja

 1. Kaucja jest obowiązkowa i stanowi zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta lub osoby korzystające za jego zgodą z przyczepy. W razie potwierdzenia stanu zgodnego z początkowym w oparciu o protokół przekazania przyczepy kaucja zostaje zwrócona Klientowi po zdaniu przyczepy przelewem na konto bankowe w ciągu 3 dni. Kaucja nie jest wydawana do momentu, dopóki z przyczepy i jej obrębu nie zostaną usunięte śmieci przez Klienta. 
 2. Zakłócanie ciszy nocnej będzie oznaczało przy pierwszym ostrzeżeniu potrącenie połowy kaucji, a przy drugim ostrzeżeniu wyrzuceniem z terenu Ośrodka AMW Rewita Jurata Kormoran w asyście ochrony obiektu oraz przepadkiem całości kaucji.
 3. Klient jest zobowiązany do pozostawienia przyczepy w stanie odpowiadającym temu, który zastał przy odbieraniu przyczepy, w tym do usunięcia śmieci z przyczepy i jej bezpośredniego otoczenia.
 4. Klient zobowiązany jest do posprzątania przyczepy po zakończonym terminie najmu. W przypadku braku sprzątnięcia przyczepy zostanie potrącana kaucja w wysokości 150 zł za sprzątnięcie przyczepy.
 5. Kaucja nie jest wydawana do momentu, kiedy w przyczepie, a także jej obrębie nie zostaną wysprzątane śmieci.
 6. Palenie oraz używanie ognia otwartego wewnątrz przyczepy jest bezwarunkowo zabronione. W przypadku stwierdzenia złamania tej zasady kaucja ulega przepadkowi w całości.
 7. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela funkite.pl Maciej Danielkiewicz jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przyczepy lub jej otoczenia podczas jej zdawania z Kaucji zostaną pobrane opłaty za uszkodzenia lub nieprawidłowości, zgodnie z poniższą tabelą.

Cennik szkód

uszkodzenie lub nieprawidłowość wartość do potrącenia lub dopłaty
zgubienie klucza lub złamanie go w zamku  50 zł
uszkodzenie klamki lub zamka w drzwiach  150 zł
zabrudzenie/poplamienie materiału tapicerki  100 zł
uszkodzenie blatów stołu lub innych elementów umeblowania przyczepy 100 – 500 zł
uszkodzenie okien lub szyberdachów 200 -1500 zł
trwałe uszkodzenie czajnika (zbicie, przepalenie)  50 zł
trwałe uszkodzenie płyty gazowej 500 zł
zniszczenie patelni lub garnka 50 – 100 zł
zdekompletowanie sztuców 10 – 100 zł
zdekompletowanie talerzy i szklanek oraz kubków 10 – 100 zł
konieczność przywrócenia klienta do porządku przy pomocy ochrony 100 zł

Opłaty kempingowe i inne

 1. Camping Kormoran uprawniony jest do naliczania opłat kempingowych od Klienta w wysokości 10 zł za dobę za osobę. „Opłata kempingowa” od Campingu Kormoran to koszt przebywania na terenie prywatnym campingu Kormoran (kawiarnia) i korzystania toalet. Po ich opłaceniu Klient może pełnoprawnie korzystać z toalet i kawiarni. Opłatę kempingową opisaną wyżej należy opłacić u przedstawiciela Campingu Kormoran. Opłata naliczana jest automatycznie od pierwszej do ostatniej doby pobytu.
 2. Ośrodek AMW Rewita Jurata pobiera opłaty za parkowanie samochodu osobowego na terenie Ośrodka. Opłata wynosi 20 zł za samochód osobowy za dobę. Opłatę parkingową opisaną wyżej należy opłacić w recepcji Ośrodka AMW Rewita Jurata Kormoran. 
 3. Dodatkowo płatna jest opłata za energię elektryczną. Jej wysokość uiszczana jest na podstawie wskazań licznika przy zdawaniu przyczepy i odpowiada ilorazowi wartości 1 zł za 1 kwh.
 4. W przypadku braku uregulowania którejkolwiek z Opłat zostaną one pobrane z Kaucji.